f) Projekty organizácie dopravy + inžiniering k tomu

Častokrát sa stretávame so situáciou, kedy vytvárame projekt s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie stavby. V takom prípade je potrebné k stavebnému povoleniu doložiť aj projekt organizácie dopravy.

Je potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť prerokovania projektu organizácie dopravy s dotknutými orgánmi cestného hospodárstva. Doklad o prerokovaní je súčasťou dokladovej časti „Projektu organizácie výstavby“.