e) Komplexná projektová dokumentácia

V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora komplexná projektová dokumentácia obsahuje projekty:

 

- architektúra, stavebná časť

- statika

- elektroinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody, bleskozvod

- plynoinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody

- zdravotechnika - vodovod, prípojka vnútorné rozvody studenej a teplej vody

                          - kanalizácia, prípojka, vnútorné rozvody

                             ak nie je kanalizácia buď projekt žumpy, alebo domácej čistiarne odpadových vôd

- vykurovanie - radiátorové, podlahové, elektrické

- tepelnotechnická bilancia stavby

- projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby

- dopravné napojenie stavby na cestné komunikácie - vjazd na pozemok a do garáže