b) Čiastkové projekty a terénne skúšky

Do tejto kategórie sa radía obhliadky, konzultácie, posudky iba niektorých prvkov, špecifické posudky, nedeštruktívne terénne skúšky: zamerania stavby,

zistenie pevnosti betónu, meranie vlhkoti, teploti miestnosti, materiálov, meranie rýchlosti vetra, odtrhové a výťahové skúšky kotiev zateplenia, skúšky zhutnenia ľahkou dinamickou doskou a iné.